Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné pravidlá
obchodných vzťahov WebforRent s.r.o. so svojimi odberateľmi.

1. Definícia pojmov

1.1. ”dodávateľ” - znamená WebforRent s.r.o. Tatranská 2, 040 01 Košice, Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 39733/V
1.2. ”odberateľ” - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s WebforRent s.r.o. a to predovšetkým vystavením
objednávky v ústnej alebo písomnej forme.
1.3. ”produkt” - znamená všetok tovar a služby, ktorý dodávateľ predáva vrátane označenia a licencie produktu .
1.4. „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení.

2. Objednávka produktu

2.1. Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:
2.1.1. e-mailom na adrese [email protected]
2.1.2. Telefonicky na čísle +421 951 175 870.
2.1.3. Poštou na adrese WebforRent s.r.o., Tatranská 2, 040 01 Košice
2.2. Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, meno právnickej alebo fyzickej osoby, presnú adresu, kontaktnú
osobu, telefón alebo e-mailovú adresu. Objednaný produkt sa objedná schválením cenovej ponuky. Ak je odberateľ zaregistrovaný ako platca dane
z pridanej hodnoty, uvedie svoje IČ DPH v každej objednávke. Neregistrovaní odberatelia uvedú vždy svoje DIČ.
2.3. Každá objednávka je záväzná.
2.4. Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením dodávateľom. Pokiaľ odberateľ zruší svoju
potvrdenú objednávku, má WebforRent s.r.o. nárok na storno poplatok, vo výške päťdesiat percent z ceny stornovaného tovaru, plus nárok na náhradu
nákladov preukázateľne vynaložených v súvislosti s plnením zrušenej objednávky. Storno poplatok, ako i náhrada vynaložených nákladov sú splatné na
základe dokladu vystaveného spoločnosťou WebforRent s.r.o. Uplatnením storno poplatku nemá dotknutá spoločnosť WebforRent s.r.o. nárok na náhradu
škody.

3. Dodanie produktu

3.1. Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom:

  • osobným prevzatím produktu od dodávateľa
  • E-mailom, alebo uložením na cloud (online uložisko)
  • dobierkou cez slovenskú poštu
  • prepravnou službou podľa potreby
  • objednaním dopravy produktu dodávateľom

3.1.1 Pri osobnom prevzatí produktu od dodávateľa odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť
a kompletnosť dodávky.
3.1.2 Pri zaslaní produktu na dobierku cez Slovenskú poštu, sa produkt poistí do výšky jeho ceny a počas expedície produktu za jeho poškodenie
a doručenie zodpovedá Slovenská pošta.
3.1.2 Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní
produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a toto potvrdiť na dodacom liste.
3.2. Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky
disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).
3.3. V prípade objednania prepravy produktu dodávateľom, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi prepravné náklady v plnej výške.

4. Ceny

4.1. Všetky ceny uvádzané v cenových ponukách dodávateľa sú bez DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Dodávateľ WebforRent s.r.o. nie je platca
DPH.
4.2. Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu
vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.
4.3. Cena nezahŕňa náklady za služby, dopravu a poistenie.

5. Platobné podmienky

5.1. Platba sa vykonáva na základe vyhotovenej faktúry a uvedených povinností.
5.2. V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti uvedenej na faktúre si WebforRent s.r.o. vyhradzuje právo účtovať úrok 0,5% z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.

6. Vlastníctvo produktu a prechod nebezpečenstva škody

6.1. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má
dodávateľ v súlade s VOP a zmluvou nárok.
6.2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa momentom dodania produktu odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi.
6.3. Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na odberateľa, ktorý má produkt v držbe, odberateľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je
povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt dodávateľa.

7. Zodpovednosť za škodu

7.1. V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a
povinnosti zmluvných strán z iných odberateľom vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom.
7.2. Dodávateľ v súlade s § 373 a 374 ObZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle
dodávateľa a zabránila dodávateľovi v splnení jeho zmluvnej povinnosti.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa
stanú nevynútiteľnými (nevymožiteľnými ), a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť (vymožiteľnosť) ostatných ustanovení a zvyšné časti
príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
8.2. Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke
dodávateľa – www.webforrent.sk s uvedením dátumu platnosti VOP.
8.3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.
8.4. Odoslaním objednávky odberateľa, vyžiadaním cenovej ponuky, či už písomnou formou či prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo webovej stránky
webforrent.sk dáva odberateľ súhlas k tomu, aby až do odvolania súhlasu boli osobné a firemné údaje odberateľa spracovávané v súlade so zákonom na
ochranu osobných údajov na účely obchodnej činnosti WebforRent s.r.o. Dodávateľ neposkytne vedome údaje odberateľa žiadnym tretím subjektom.

V Košiciach dňa 1.9.2020

WebforRent s.r.o.
Tatranská 2
040 01 Košice
IČO: 50461052
DIČ: 2120335624
Zap.v obch. registri
Obchodný register Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č. 39733/V

POTREBUJETE WEB?

Napíšte nám ↴

Správa úspešne odoslaná